Algemene voorwaarden Stal Van Den Hout

Artikel 1. Begripsbepaling

 1. Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan de consument die een overeenkomst van koop en verkoop van een paard heeft gesloten met HO STAL VAN DEN HOUT.
 2. Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan de overeenkomst van koop en verkoop van een paard, van het verrichten van diensten en van opdracht gesloten tussen HO STAL VAN DEN HOUT en een wederpartij.
 3. Onder ‘buitenland’ wordt verstaan iedere staat welke zich buiten het grensgebied van het koninkrijk der Nederlanden bevindt.
 4. Onder ‘afleveringskosten’ wordt verstaan alle kosten welke HO STAL VAN DEN HOUT dient te maken om het paard op de overeengekomen plaats van levering af te leveren. Hieronder dienen in ieder geval te worden verstaan:
  • stallingskosten
  • transportkosten
  • verzekeringskosten
  • kosten ter zake van in- en uitvoerdocumenten en verschuldigde
  • douanerechten

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offertes genoemde prijzen zijn voorlopig. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. HO STAL VAN DEN HOUT staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de in een door HO STAL VAN DEN HOUT opgestelde offerte opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen van HO STAL VAN DEN HOUT, al dan niet in reclame- of drukwerken of via digitale media, zijn vrijblijvend.

Artikel 3. Inhoud overeenkomst

 1. De overeenkomst van koop en verkoop is bindend voor de wederpartij door ondertekening van de overeenkomst aan de voorzijde door HO STAL VAN DEN HOUT en de wederpartij.
 2. Elke met HO STAL VAN DEN HOUT aangegane overeenkomst en/of opdracht bevat de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij naar het oordeel van HO STAL VAN DEN HOUT voldoende kredietwaardig is. De wederpartij geeft bij deze toestemming, dat HO STAL VAN DEN HOUT zo nodig kredietwaardigheidinformatie over de wederpartij opvraagt.

Artikel 4. Prijs

 1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
 2. Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen van de prijzen van de onkosten of overige aankopen voordoen, is HO STAL VAN DEN HOUT gerechtigd de op de voorzijde vermelde prijzen van onkosten of overige aankopen 3 maanden na sluiten van deze overeenkomst aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden.

Artikel 5. Betaling

 1. Bij het aangaan van de schriftelijke overeenkomst waarbij HO STAL VAN DEN HOUT aan de wederpartij een paard verkoopt, is de wederpartij verplicht direct een deel van de verschuldigde koopsom aan HO STAL VAN DEN HOUT te voldoen. Dit deel bedraagt maximaal 50% van de verschuldigde koopprijs, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het resterende verschuldigde deel van de koopprijs vermeerderd met de afleveringskosten dient door de wederpartij á contant te worden voldaan bij aflevering van het paard, tenzij partijen koop op afbetaling zijn overeengekomen.
 2. Ingeval van koop op afbetaling dient elke termijn middels automatische incasso op de eerste van de maand op de rekening van HO STAL VAN DEN HOUT te zijn bijgeschreven, tenzij partijen op de voorzijde een andere datum schriftelijk zijn overeenkomen.
 3. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat het paard eerst na aflevering per bank wordt betaald, is de wederpartij verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum. De wederpartij is na het verstrijken van deze termijn wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
 4. De vordering van HO STAL VAN DEN HOUT is evenwel terstond opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij eveneens terstond intreedt, indien;
  1. de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of op haar de WSNP van toepassing wordt verklaard of zij overlijdt;
  2. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van de eigendom/het vermogen van de wederpartij wordt gelegd;
  3. met inachtneming van het bepaalde in artikel 1576c van boek 7a BW een maandelijkse termijn als bedoeld in lid 2 niet tijdig is betaald.
 5. Indien partijen hebben afgezien van voorafgaande of directe betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De wederpartij is na het verstrijken van deze termijn wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
 6. Indien de wederpartij na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is HO STAL VAN DEN HOUT gerechtigd dit bedrag met de incassokosten conform de Staffel incassokosten en salarissen in rolzaken sector kanton te verhogen.

Artikel 6. Risico-overgang en Levering
Het paard dat door HO STAL VAN DEN HOUT wordt verkocht wordt geleverd en het risico met betrekking tot het paard gaat over:

 1. in het geval van een nationale verkoopovereenkomst: door feitelijke aflevering van het paard door HO STAL VAN DEN HOUT aan de wederpartij;
 2. in het geval van een internationale verkoopovereenkomst, waarbij het paard naar het buitenland gaat: door feitelijke aflevering van het paard door verkoper op luchthaven Schiphol aan de door verkoper aangewezen vervoerder.

Artikel 7. Keuring

 1. HO STAL VAN DEN HOUT beveelt aan en staat toe dat het paard dat door haar verkocht wordt vóór het sluiten van de overeenkomst klinisch en röntgenologisch (en endoscopisch) gekeurd wordt door een erkende paardendierenarts zijnde bij voorkeur een door de Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) geregistreerde paardendierenarts.
 2. De kosten van de in lid 1 genoemde keuring komen voor rekening van de wederpartij. De kosten voor deze keuring komen óók voor rekening van de wederpartij wanneer de wederpartij na de verrichte keuring besluit af te zien van de koop van het paard.
 3. HO STAL VAN DEN HOUT behoudt zich het recht voor de uitslag van een keuring niet te accepteren, wanneer zij de door de wederpartij tot verrichting van deze keuring aangewezen persoon daartoe onvoldoende deskundig acht. In een dergelijke situatie behoudt HO STAL VAN DEN HOUT zich voorts het recht voor vervolgens een andere deskundige aan te wijzen, waarna de beslissing met in achtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde bij de wederpartij ligt met betrekking tot het al dan niet laten keuren van het paard door deze deskundige. In elk geval heeft HO STAL VAN DEN HOUT door de aanwijzing van een nieuwe deskundige aan zijn mededelingsplicht in het kader van de koopovereenkomst voldaan.

Artikel 8. Stalling

 1. HO STAL VAN DEN HOUT draagt zorg voor de stalling van het paard vanaf het moment van sluiten van de overeenkomst tot het moment van levering.
 2. Onder stalling dient te worden begrepen het bieden van onderdak en voeding, alsmede het schoonhouden van de stal van het paard.
 3. Indien onmiddellijk diergeneeskundige hulp ten behoeve van het paard nodig blijkt te zijn, is HO STAL VAN DEN HOUT gerechtigd deze hulp zonder toestemming van de wederpartij in te schakelen. De kosten verbonden aan deze hulp komen voor rekening van de wederpartij.
 4. Hetgeen in lid 3 is gesteld is van overeenkomstige toepassing in het geval het noodzakelijk is dat het paard behandeld wordt door een hoefsmid. 
 5. HO STAL VAN DEN HOUT draagt zorg voor regelmatige ontworming van het paard tijdens de periode van stalling als bedoeld in dit artikel. HO STAL VAN DEN HOUT staat niet in voor welke schade dan ook als gevolg van het niet werken van de toegepaste ontwormingskuur.

Artikel 9. Transport

 1. In het geval sprake is van een overeenkomst tussen HO STAL VAN DEN HOUT en een wederpartij wonende of feitelijk gevestigd in Nederland, zorgt de wederpartij voor het transport. Indien het transport door HO STAL VAN DEN HOUT verzorgd moet worden komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de kosten van dit transport voor rekening van de wederpartij.
 2. In het geval sprake is van een overeenkomst tussen HO STAL VAN DEN HOUT en een wederpartij wonende of feitelijk gevestigd in het buitenland, zorgt HO STAL VAN DEN HOUT voor het transport naar de luchthaven Schiphol en komen, tenzij anders overeengekomen, de kosten van dit transport voor rekening van de wederpartij De overige c.q. andere kosten van stalling en transport komen volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10. Verzekering

 1. Het paard is door HO STAL VAN DEN HOUT toereikend verzekerd gedurende de periode van stalling als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 2. Wat onder toereikend in voornoemde zin dient te worden verstaan, is volledig en uitsluitend ter beoordeling van HO STAL VAN DEN HOUT. De op de voorzijde overeengekomen verkoopprijs van het paard geldt daarbij als criterium voor het vaststellen van de verzekeringscategorie waarbinnen het paard dient te worden verzekerd.
 3. Gedurende de proeftijd is de wederpartij gehouden om het paard op zijn kosten conform de aan de voorzijde vermelde condities te verzekeren. De wederpartij is gehouden om in geval van uitkering van schade de verzekeringspennningen op eerste verzoek aan HO STAL VAN DEN HOUT te voldoen dan wel gehouden om haar vordering op de verzekeringsmaatschappij op eerste verzoek aan HO STAL VAN DEN HOUT te cederen.

Artikel 11. Export - en importeisen
HO STAL VAN DEN HOUT zal zich inspannen de voor de uitvoering van een overeenkomst benodigde uitvoerdocumenten te bemachtigen. In het geval een uitvoerdocument niet of niet tijdig verkregen kan worden, is HO STAL VAN DEN HOUT niet aansprakelijk voor hierdoor ontstaan of nog te ontstane schade, waaronder met name dient te worden begrepen gevolgschade.

Artikel 12. Klacht, Gebrek en Garantie

 1. HO STAL VAN DEN HOUT garandeert gedurende een termijn van zes maanden na levering de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering.
 2. HO STAL VAN DEN HOUT staat ervoor in dat het paard beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). HO STAL VAN DEN HOUT staat er bovendien voor in dat het paard die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
 3. Indien op de voorzijde door HO STAL VAN DEN HOUT specifieke mededelingen zijn vermeld inzake de karaktereigenschappen of afwijkingen van het paard zal een klacht hierover door de wederpartij na de levering door HO STAL VAN DEN HOUT worden afgewezen, aangezien HO STAL VAN DEN HOUT hierdoor aan de op grond van de overeenkomst tot koop en verkoop geldende en op haar rustende mededelingsplicht heeft voldaan.
 4. HO STAL VAN DEN HOUT staat niet in voor gebreken die na de levering van het paard zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het paard door de wederpartij of derden.
 5. Klachten over het paard moeten tijdig nadat de wederpartij de gebreken heeft ontdekt volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch worden ingediend bij HO STAL VAN DEN HOUT. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de wederpartij zijn rechten ter zake verliest.
 6. Een paard wordt alleen door HO STAL VAN DEN HOUT teruggenomen, indien het paard nog verkeert in de toestand waarin het is geleverd, tenzij sprake is van een verborgen gebrek.
 7. In het geval zich een gebrek manifesteert als gevolg waarvan sprake is of kan zijn van non-conformiteit in de zin van Boek 7 BW, wordt de wettelijke verplichting tot kosteloos herstel of vervanging van het paard onmogelijk geacht gezien de specifieke en unieke eigenschappen van ieder paard, alsook het feit dat de kosten van herstel of vervanging in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van het recht op prijsverlaging. Bij de constatering van een dergelijk gebrek, dat gezien het bepaalde in leden 3, 4, 5 en 6 van dit artikel voor rekening en risico van HO STAL VAN DEN HOUT moet zijn, zal HO STAL VAN DEN HOUT in plaats van kosteloos herstel of vervanging een passende prijsverlaging aanbieden aan de wederpartij.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. HO STAL VAN DEN HOUT levert het paard aan de wederpartij onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij volledig aan zijn op enig moment jegens HO STAL VAN DEN HOUT bestaande betalingsverplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot een voor de datum van de overeenkomst verwekt en na de datum van de overeenkomst geboren veulen uit het verkochte paard.
 2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich in ieder geval uit tot:
  1. vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van deze koopovereenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door HO STAL VAN DEN HOUT aan wederpartij geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, en
  2. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud niet is vervallen, is de wederpartij verplicht het paard toereikend te verzekeren en deze verzekering te continueren tot het moment waarop door de wederpartij aan de in lid 1 van dit artikel genoemde opschortende voorwaarde is voldaan. Wat onder toereikend in voornoemde zin dient te worden verstaan, is volledig en uitsluitend ter beoordeling van HO STAL VAN DEN HOUT. De op de voorzijde overeengekomen verkoopprijs van het paard geldt als criterium voor het vaststellen van de verzekeringscategorie waarbinnen het paard dient te worden verzekerd. Ten behoeve van voornoemde beoordeling is HO STAL VAN DEN HOUT gerechtigd en wederpartij verplicht tot (het verstrekken van) inzage in de verzekeringspolis die de wederpartij ter zake heeft afgesloten. De wederpartij is gehouden om de verzekeringspennningen op eerste verzoek aan HO STAL VAN DEN HOUT te voldoen dan wel gehouden om haar vordering op de verzekeringsmaatschappij op eerste verzoek aan HO STAL VAN DEN HOUT te cederen.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot zijn betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst en/of opdracht of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is HO STAL VAN DEN HOUT gerechtigd het bij de wederpartij aanwezige paard, dat in het kader van de overeenkomst tussen partijen onder voorbehoud van eigendom bij de wederpartij is afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van HO STAL VAN DEN HOUT. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag.
 5. Zolang de wederpartij al hetgeen door hem aan HO STAL VAN DEN HOUT verschuldigd is niet volledig heeft voldaan, is het de wederpartij verboden het paard te vervreemden, daarop ten behoeve van een derde een pandrecht te vestigen of anderszins te bezwaren.
 6. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van HO STAL VAN DEN HOUT: 
  1. de ter zake van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde paard afgegeven verzekeringspolis ter inzage te geven, alsmede aan een eventuele cessie medewerking verlenen;
  2. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot het onder eigendomsvoorbehoud geleverde paard te verpanden aan HO STAL VAN DEN HOUT op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  3. indien de wederpartij vorderingen verkrijgt jegens een afnemer vanwege het (toch) doorverkopen van het onder eigendomsvoorbehoud door HO STAL VAN DEN HOUT geleverd paard, deze vorderingen te verpanden aan HO STAL VAN DEN HOUT op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
  4. het onder eigendomsvoorbehoud geleverde paard te merken (kenbaar maken) als het eigendomsvoorbehoud van HO STAL VAN DEN HOUT, ofwel door het paard apart te stallen, ofwel door het paard anderszins visueel te onderscheiden van de overige paarden, bijvoorbeeld door het paard een halster van een bepaalde kleur of met een label met de naam HO STAL VAN DEN HOUT om te doen;
  5. op alle andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die HO STAL VAN DEN HOUT ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot het paard wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar huishouden.
 7. Indien surséance van betaling of faillissement van de wederpartij is aangevraagd of is uitgesproken dan wel de WSNP wordt toegepast bij de wederpartij, dient de wederpartij HO STAL VAN DEN HOUT hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, teneinde HO STAL VAN DEN HOUT in de gelegenheid te kunnen stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.
 8. Aan HO STAL VAN DEN HOUT komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 1 intreedt, blijft echter afhankelijk van de vraag of wel volledig is voldaan aan de verplichtingen jegens HO STAL VAN DEN HOUT, althans diens rechtsopvolger onder algemene of - in geval van 4 cessie - bijzondere titel.
 9. De wederpartij is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde paard op eerste verzoek aan HO STAL VAN DEN HOUT feitelijk ter beschikking te stellen. De wederpartij verleent HO STAL VAN DEN HOUT bij deze onherroepelijke machtiging de terreinen en stalgebouwen van de wederpartij te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd diens rechten op volledige schadevergoeding.
 10. In geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud wordt de wederpartij gecrediteerd voor de door HO STAL VAN DEN HOUT vastgestelde waarde van het paard ten dage van de terugname. Indien sprake is van koop op afbetaling wordt in geval van terugname van het paard op grond van het eigendomsvoorbehoud conform het bepaalde in artikel 1576t van Boek 7A BW afgerekend.

Artikel 14. Retentierecht

 1. HO STAL VAN DEN HOUT kan het retentierecht uitoefenen op het paard waarop de koopovereenkomst betrekking heeft, indien en voor zolang;
  1. de wederpartij niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de koopovereenkomst heeft voldaan, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen de verschuldigde koopprijs, alsmede de onkosten, de overige kosten en de kosten van transport en verzekering;
  2. de wederpartij de kosten van eerder door HO STAL VAN DEN HOUT verrichte werkzaamheden aan hetzelfde paard niet of niet in zijn geheel voldoet;
  3. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met HO STAL VAN DEN HOUT niet of niet in zijn geheel voldoet.
 2. In de hiervoor in lid 1 genoemde gevallen kan HO STAL VAN DEN HOUT de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en kan HO STAL VAN DEN HOUT op deze zaken zijn vordering met voorrang verhalen,tenzij de wederpartij ter voldoening van deze vordering voldoende zekerheid stelt.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. HO STAL VAN DEN HOUT beperkt haar aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen partijen tot maximaal het bedrag van de aan de voorzijde vermelde aankoopprijs van het paard, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
 2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde aanvaardt HO STAL VAN DEN HOUT geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade:
  1. als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het paard na aflevering verricht door de wederpartij of een derde;
  2. wegens overschrijding van enige leveringstermijn;
  3. als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij;
  4. als gevolg van achteraf geconstateerde en aan HO STAL VAN DEN HOUT onbekende fraude met betrekking tot de bij het paard verstrekte registratiebewijzen.
 3. HO STAL VAN DEN HOUT is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij of derden die zich in of aan het paard bevinden, waaronder met name tuigage, en goederen die HO STAL VAN DEN HOUT uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder goederen van de wederpartij wordt tevens begrepen schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
 4. HO STAL VAN DEN HOUT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar geenszins beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen nakomen binnen een bepaalde termijn dan wel het onderbreken van onderhandelingen.
 5. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg zou hebben dat de wederpartij jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de wederpartij zich HO STAL VAN DEN HOUT voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.

Artikel 16. Overmacht

 1. HO STAL VAN DEN HOUT is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings - en andere verplichtingen van HO STAL VAN DEN HOUT opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van zijn verplichtingen door HO STAL VAN DEN HOUT niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op alle door HO STAL VAN DEN HOUT afgesloten overeenkomsten en/of opdrachten en/of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

Ontwerp en techniek © 2014-2020 MonTay Media